Polly po-cket

Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .​

Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Châu ÁI . TÌNH HÌNH CHUNG :+ Sau chiến tranh thế giới thứ hai hầu hết các nước Châu Á đã giành độc lập .+ Nửa sau thế kỷ XX : không ổn định do chiến tranh xâm lược của đế quốc ( ĐNÁ và Tây Á ).+ Sau chiến tranh lạnh (1989) xảy ra xung đột biên giới , phong trào ky khai , khủng bố .*Thành tựu :tăng trưởng nhanh về kinh tế như Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc , Xingapo, An Độ.Nên thế kỷ XXI là thế kỷ của Châu Á.*Ấn Độ :để phát triển kinh tế xã hội Ấn Độ thực hiện kế hoạch dài hạn, đạt nhiều thành tựu :+Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp đã tự túc được lương thực .+Các sản phẩm công nghiệp là dệt, thép, máy móc , thiết bị giao thông+Công nghệ thông tin , viễn thông phát triển mạnh .+Ấn độ đang cố gắng vươn lên thành cường quốc công nghệ phần mềm và vũ trụLịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Lược đồ Cộng hòa nhân dân Trung HoaII. TRUNG QUỐC :1. Sự ra đời của CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA .Cuộc nội chiến từ 1946-1949 giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc ,kết quả : 1-10-1949 Cộng Hòa Nhân DânTrung Hoa ra đờiÝ nghĩa :+ Kết thúc sự nô dịch của đế quốc và phong kiến .+ Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH.+ Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Au sang Á .+ Ành hưởng đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc thế giới .Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Công Hòa nhân dân Trung Hoa ngày 1-10-1949 tại Quảng Trường Thiên An Môn2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới 1949-1959 :*Nhiệm vụ: đưa đất nước thoát nghèo, công nghiệp hóa và phát triển đất nước .Năm 1950 , Trung Quốc khôi phục kinh tế , cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp; cải taọ công thương ghiệp tư bản tư doanh và tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ; tiến hành cách mạng văn hóa tư tưởng+1949-1952 hòan thành khôi phục kinh tế .+1953-1957 thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất với những thành tựu đáng kể .+Chính sách đối ngoại tích cực .Địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng lên một bước* Đối ngoại :1949-1950:+ Ký Hiệp ước hữu nghị Liên minh và tương trợ Xô -Trung 1950.+ Giúp nhân dân Triều Tiên chống Mỹ .+ Ủng hộ Việt Nam , các nước Á, Phi , Mỹ La Tinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .

Ba ngọn cờ hồng3. Đất nước trong thời kỳ biến động –1959-1978-+ Kinh tế :1958 “Ba ngọn cờ hồng” ,phong trào “Đại nhảy vọt”phát động toàn dân làm gang thép để đưa sản lượng gang thép lên cao .-Đường lối Ba ngọn cờ hồng :nhiều , nhanh ,tốt , rẻ .-Đại nhảy vọt.-Thành lập công xã nhân dânHậu quả : hàng chục người chết đói , nhà máy đóng cửa , đời sống nhân dân điêu đứng , .+ Chính trị : “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ( 5-1966-->1968) để lại nhiều hậu quả đau thương , hỗn lọan , tàn phá kinh tế .Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Đại cách mạng văn hóa vô sản

4. Công cuộc cải cách mở cửa từ 1978 đến nay :+ 12-1978 TQ đề ra đường lối đổi mới , xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm ; thực hiện cải cách và mở cửa nhăm hiện đại hóa đất nước+Đạt nhiều thành tựu to lớn nhất là về kinh tế: tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 9,6 %; tổng giá trị nhập khẩu năm 1997 tăng 15 lần so với năm 1978, đời sống ngày càng nâng cao.* Ý nghĩa : kinh tế phát triển nhanh; chính trị xã hội ổn định ; địa vị được nâng cao trên trường quốc tế ; tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc.+ Đối ngoại : củng cố địa vị quốc tế ; bình thường hóa quan hệ với Liên Xô , Mông Cổ , Việt Nam và In đô nê xia ….; thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông( 7-1997) và Ma Cao ( 1999).Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông( 7-1997)

Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Thành phố Thượng Hải ngày nayLịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .Hải khẩu - thủ phủ tỉnh Hải Nam, đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc. "
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không biết lo xa thì khó khăn đến ngay trước mắt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên