Old school Easter eggs.

Bài 5: Tia X (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Tia X

Câu 2: Trình bày cấu tạo và hoạt động của ống Cu-lít-giơ ?


Câu 3: Nêu các tính chất và tác dụng của tia X?


Câu 4: Nêu tên các sóng và tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước sóng dài ?


Câu 5:  Chọn câu đúng


Tia X có bước sóng


A. Lớn hơn tia hồng ngoại.


B. Lớn hơn tia tử ngoại.


C. Nhỏ hơn tia tử ngoại., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không biết số phận anh sẽ thế nào, nhưng tôi biết rằng những người duy nhất trong các anh sẽ thực sự hạnh phúc là những ai đã tìm được cách để phụng sự.
I don't know what your destiny will be, but one thing I know: the only ones among you who will be really happy are those who will have sought and found how to serve.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên