Old school Easter eggs.

Bài 5: Tia X (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Tia X

Câu 2: Trình bày cấu tạo và hoạt động của ống Cu-lít-giơ ?


Câu 3: Nêu các tính chất và tác dụng của tia X?


Câu 4: Nêu tên các sóng và tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước sóng dài ?


Câu 5:  Chọn câu đúng


Tia X có bước sóng


A. Lớn hơn tia hồng ngoại.


B. Lớn hơn tia tử ngoại.


C. Nhỏ hơn tia tử ngoại., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trên trái đất này không có sự bảo đảm; chỉ có cơ hội.
There is no security on this earth; there is only opportunity.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên