Lịch Sử 9 -Bài 13:TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY.Sử 9 -Bài 13:TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY.

Lịch Sử 9 -Bài 13:TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY.I.Những nội dung chính của lich sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay .1.Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới , do sai lầm và sự chống phá của các thế lực đế quốc phản động nên hệ thống XHCN đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Au .2Phong trào giải phóng dân tộc ở Á , Phi, Mỹ La Tinh đã giành thắng lợi lớn đó là sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa và chế độ A pac thai.Các nước đạt thành tựu về kinh tế như Trung Quốc ,An Độ, các nước ASEAN .3.Các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản , Cộng Hòa Liên Bang Đức .-Mỹ là nước tư bản giàu mạnh nhất , ráo riết theo đuổi mưu đồ làm bá chủ thế giới , nhưng thất bại ở Việt Nam .-Liên kết kinh tế khu vực :EEC-EU; ASEAN-Mỹ , Nhật Bản và EU là 3 trung tâm kinh tế thế giới .4. Quan hệ quốc tế :- Sau 1945 trật tự thế giới hai cực(Trật tự 2 cực Ian ta) do Xô- Mỹ đứng đầu , thế giới chia thành hai phe , đối đầu căng thẳng - “Chiến tranh lạnh”.- Hai siêu cường tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” 1989.- Thế giới chuyển sang xu thế hòa hoãn và đối thoại .5. Cách mạng khoa học -kỹ thuật tiến bộ phi thường , đạt nhiều thành tựu kỳ diệu - tăng trưởng kinh tế .II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay .*Từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX:- Chủ nghĩa xã hội thu những thành tựu to lớn về mọi mặt …có tác dụng to lớn vào sự phát triển của cục diện thế giới.- Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc làm thay đổi bộ mặt thế giới.- Chủ nghĩa tư bản có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế , Khoa học- kỹ thuật và mang những đặc điểm mới ..- Cuộc đấu tranh giai cấp , dân tộc, “hai cực” diễn ra gay gắt .*Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX đến 1991:- Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH chưa đúng đắn ở Liên Xô và Đông Âu.- Chiến tranh lạnh chấm dút , xu thế đối thoại xuất hiện .*Từ 1991 đến nay : sau chiến tranh lạnh :-Sự hình thành trật tự thế giới mới ( đa cực nhiều trung tâm .)-Xu thế hòa hoãn , thỏa hiệp giữa các nước lớn .-Các nước điều chỉnh chiến lược trong đó lấy việc phát triển kinh tế làm trọng điểm .III. Đặc trưng bao trùm của thế giới từ 1945- 1991 :-Thế giới chia thành hai phe : TBCN và XHCN do 2 siêu cường Mỹ và Liên Xô đứng đầu , hai siêu cường này đối đầu n hau , căng thẳng và quyết liệt .-Xu thế ngày nay là :” Hòa bình , ổn định và hợp tác phát triển “ là thời cơ vì mở ra quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc , nhanh chóng đưa đất nước tiến lên kịp với thời đại .-Tại Việt Nam với đường lối đổi mới , công nghiệp hóa , hiện đại hóa , nhiệm vụ chủ yếu nhất của chúng ta hiện nay là dốc sức vào sản xuất , làm ra nhiều của cải để chiến thắng đói nghèo và lạc hậu , đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân .* Chủ trương của Đảng :- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc .- Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc .- Tăng cường quốc phòng , an ninh.- Đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa .- Đối ngoại hòa bình , hữu nghị hợp tác .

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ.
Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog