Bài 2: Một số oxit quan trọng

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mệt mỏi là chiếc gối êm nhất.
Fatigue is the best pillow.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s