Disneyland 1972 Love the old s

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.LUYỆN TẬP : PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 , 6 trang 103 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.LUYỆN TẬP : PHI KIM.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 , 6 trang 103 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hoá học với phi kim cụ thể là lưu huỳnh.


HS tự giải.


Bài 2.(Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Đề bài :


Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2.


HS tự giải., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó
lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.
You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên