Insane

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.AXIT AXETIC. Hướng dẫn giải bài tập số 5, 6, 7, 8 trang 143 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.AXIT AXETIC.

Hướng dẫn giải bài tập số 5, 6, 7, 8 trang 143 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Axit axetic

1. Tính chất vật lí


Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.


2. Cấu tạo phân tử.


Chính nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.


3. Tính chất hóa học


Axit axetic là một axit yếu, yêu hơn các axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3 nhưng mạnh hơn axit cacbonic H2CO3.  Axit axetic cũng có đầy đủ tính chất của một axit.


– Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.


– Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước., , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có đức tính nào vĩ đại hơn tình yêu không kỳ thị.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên