Pair of Vintage Old School Fru

Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Toán Học

Chương I – Tiết 11 – Chia đa thức cho đơn thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 63 đến 66 – Trang 28, 29

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 63 đến 66 – Trang 28, 29 63. Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B

Chương I – Tiết 12 : Chia đa thức một biến đã sắp xếp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 67 đến 69 – Trang 31

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 67 đến 69 – Trang 31 67. Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia :

Chương I – Tiết 12 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tâp SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 70 đến 74 – Trang 32

Hướng dẫn giải bài tâp SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 70 đến 74 – Trang 32 70. Làm tính chia :

Chương I – Phần Ôn tập chương I – Mục B – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 75 đến 83 – Trang 33

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 75 đến 83 – Trang 33 75. Làm tính nhân : a) 5x.(3x – 7x + 2) ;

Chương II – Phân thức đại số – Tiết 1 : Phân thức đại số – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 1 đến 3 – Trang 36

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 1 đến 3 – Trang 36 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng :

Chương II – Tiết 2 : Tính chất cơ bản của phân thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 4 đến 6 – Trang 38

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 4 đến 6 – Trang 38 4. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức bằng nhau. Dưới đây là nh

Chương II – Tiết 3 : Rút gọn phân thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 7 đến 10 – Trang 39, 40

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 7 đến 10 – Trang 39, 40 7. Rút gọn phân thức : 

Chương II – Tiết 4 : Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 14 đến 17 – Trang 41

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 14 đến 17 – Trang 41 14. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau : 

Chương II – Tiết 4 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 18 đến 20 – Trang 43, 44

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 18 đến 20 – Trang 43, 44 18. Đồng quy mẫu thức hai phân thức :

Chương II – Tiết 5 : Phép cộng các phân thức đại số – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 21 đến 24 – Trang 46

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 21 đến 24 – Trang 46 21. Thực hiện các phép tính sau :

Chương II – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48 25. Làm tính cộng các phân thức sau :

Chương II – Tiết 6 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 33 đến 37 – Trang 50, 51

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 33 đến 37 – Trang 50, 51 33. Làm các phép tính sau :
Ngẫu Nhiên