Chương II – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48


25. Làm tính cộng các phân thức sau :

Chương II – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48


Hướng dẫn giải


Chương II – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48


Chương II – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48


26. Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m³ đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x.m³/ngày và đội đào được 5000m³. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tăng 25m³/ngày.


a) Hãy biểu diễn :  • Thời gian xúc 5000m³ đầu tiên ; 

  • Thời gian làm nốt phần việc còn lại ; 

  • Thời gian làm việc để hoàn thành công việc. 


b) Tính thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250m³/ngày.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà học muộn còn hơn không bao giờ học.
It is better to learn late than never.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket