Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Thì hiện tại tiếp diễn – Present progressive

Chúng ta hãy nhớ lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn:


*Cấu tạo:


am/ is/ are + V-ing


*Cách dùng:


+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra ngay vào lúc nói.


Ví dụ:


–    We’re learning English now. Bây giờ chúng tôi đang học tiếng Anh.


– Be quick! I’m waiting for you. Nhanh lên nào. Mình đang đợi bạn đây., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là con người hay con vật, là để cống hiến, theo cách riêng của mình, cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới.
The creatures that inhabit this earth
be they human beings or animals
are here to contribute, each in its own particular way, to the beauty and prosperity of the world.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket