Môn tiếng anh lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm (Trường THCS Đồng Nai)

HocTap321 chia sẻ Môn tiếng anh lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm (Trường THCS Đồng Nai)

TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 8 

 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:(0.5pt)

1. A. heated      B. added       C. needed           D. liked

2. A. hair B.       house           C. hour                 D. happy

II. Choose the best option:(2.5pts)

1.You must drink ______________________water everyday.
A. a lot of          B. many          C. few          D. a little, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hy sinh, nhiệt huyết của những linh hồn vĩ đại, chưa bao giờ là luật lệ của xã hội loài người.
Sacrifice, which is the passion of great souls, has never been the law of societies.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog