The Soda Pop

Môn tiếng anh lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm (Trường THCS Đồng Nai)

HocTap321 chia sẻ Môn tiếng anh lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm (Trường THCS Đồng Nai)

TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 8 

 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:(0.5pt)

1. A. heated      B. added       C. needed           D. liked

2. A. hair B.       house           C. hour                 D. happy

II. Choose the best option:(2.5pts)

1.You must drink ______________________water everyday.
A. a lot of          B. many          C. few          D. a little, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết bao nhiêu kẻ cô độc trên thế gian đã biết đến nghĩa vụ giản đơn của tình bằng hữu và sự an ủi giữa người với người, ở trong bệnh viện.
How many desolate creatures on the earth have learnt the simple dues of fellowship and social comfort, in a hospital.
Elizabeth Barrett Browning
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên