80s toys - Atari. I still have

Môn tiếng anh lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm (Trường THCS Đồng Nai)

HocTap321 chia sẻ Môn tiếng anh lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm (Trường THCS Đồng Nai)

TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 8 

 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:(0.5pt)

1. A. heated      B. added       C. needed           D. liked

2. A. hair B.       house           C. hour                 D. happy

II. Choose the best option:(2.5pts)

1.You must drink ______________________water everyday.
A. a lot of          B. many          C. few          D. a little, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.
The real and lasting victories are those of peace, and not of war.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên