Đề cương ôn tập học kì 1 Tiếng Anh 8 năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sau tất cả những năm tháng đó, tôi vẫn ở trong quá trình tự khám phá bản thân. Khám phá cuộc sống và phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn chọn phương án an toàn. Sai lầm là một phần phí mà con người trả cho một cuộc đời trọn vẹn.
After all these years, I am still involved in the process of self
discovery. It's better to explore life and make mistakes than to play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for a full life.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid