Teya Salat

Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XXSử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX.Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XXThụôc địa của các nước phương Tây ở châu ÁLịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX1.Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á* Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đ N Á :-Có vị trí địa lý quan trọng,nằm trên đường giao thông từ Bắc xuống nam , từ Đông sang Tây .-Giàu tài nguyên: lúa gạo , cây hương liệu , động vật , khóang sản .-Có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn .-Chế độ phong kiến cầm quyền đang suy yếu .

* Các khu vực xâm chiếm của các nước đế quốc :- Anh chiếm Mã lai , Miến Điện .- Pháp chiếm Việt Nam , Lào;,Cam pu chia .- Hà Lan : chiếm In đô nê xia- Tây Ban Nha chiếm Phi líp pin .- Bồ Đào Nha chiếm Đông Ti mo .- Xiêm thoát khỏi tình trạng thuộc địa .Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XXLược đồ khu vực Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXII. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘCTrong khi chính quyền phong kiến các nước đầu hàng , cuộc đấu tranh của nhân dân thất bại do thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo chặt chẽ , phương Tây thi hành chính sách hà khắc .* Chính sách thuộc địa của phương Tây có những điểm chung :-Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc .-Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa .-Tăng các loại thuế ; mở đồn điền , bắt lính .- Đàn áp phong trào yêu nước.

* Lập niên biểu cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á vào cuối thế kỷ XIX , đầu thế kỷ XX.Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XXBản đồ phong trào đấu tranh của nhân dân In-đô-nê-xi-a* Nhận xét :- Phát triển liên tục ,rộng khắp.- Chiến đấu anh dũng .- Lực lượng đông đảo công nhân và nông dân.-Cuối cùng thất bại vì chưa có đường lối cứu nước đúng đắn.-Nhân dân 3 nước Đông Dương đoàn kết chống Pháp.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi... Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.
The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know...Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên