Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX



Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX.



Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX



Thụôc địa của các nước phương Tây ở châu Á







Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX



1.Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á



* Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đ N Á :



-Có vị trí địa lý quan trọng,nằm trên đường giao thông từ Bắc xuống nam , từ Đông sang Tây .



-Giàu tài nguyên: lúa gạo , cây hương liệu , động vật , khóang sản .



-Có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn .



-Chế độ phong kiến cầm quyền đang suy yếu .





* Các khu vực xâm chiếm của các nước đế quốc :







- Anh chiếm Mã lai , Miến Điện .



- Pháp chiếm Việt Nam , Lào;,Cam pu chia .



- Hà Lan : chiếm In đô nê xia



- Tây Ban Nha chiếm Phi líp pin .



- Bồ Đào Nha chiếm Đông Ti mo .



- Xiêm thoát khỏi tình trạng thuộc địa .



Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XXLược đồ khu vực Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX







II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC



Trong khi chính quyền phong kiến các nước đầu hàng , cuộc đấu tranh của nhân dân thất bại do thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo chặt chẽ , phương Tây thi hành chính sách hà khắc .



* Chính sách thuộc địa của phương Tây có những điểm chung :







-Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc .



-Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa .



-Tăng các loại thuế ; mở đồn điền , bắt lính .



- Đàn áp phong trào yêu nước.





* Lập niên biểu cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á vào cuối thế kỷ XIX , đầu thế kỷ XX.







Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX



Bản đồ phong trào đấu tranh của nhân dân In-đô-nê-xi-a







* Nhận xét :







- Phát triển liên tục ,rộng khắp.



- Chiến đấu anh dũng .



- Lực lượng đông đảo công nhân và nông dân.



-Cuối cùng thất bại vì chưa có đường lối cứu nước đúng đắn.



-Nhân dân 3 nước Đông Dương đoàn kết chống Pháp.




, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giản dị là cái khó nhất trên đời này: đó là giới hạn tột cùng của từng trải và là nỗ lực cuối cùng của thiên tài.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s