Polly po-cket

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán trừờng THCS Long Sơn

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người.
In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên