Old school Swatch Watches

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học 2015-2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học 2015-2016

Đề thi và đáp án đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học 2015-2016.

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 8

Ngày kiểm tra:……………………………..

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

I. Đọc hiểu văn bản- Tiếng Việt: (5.0 điểm)

Câu 1: Hãy nêu chủ đề của văn bản “ Tôi đi học” bằng một câu ngắn gọn (1.0đ).

Câu 2: Tóm tắt đoạn trích “ Tức nước vỡ bở” bằng một đoạn văn khoảng 4-5 dòng. (2.0 đ)

Câu 3: Thế nào là từ ngữ địa phương? Cho 1 ví dụ. (1.0 đ)

Câu 4: Chỉ ra trợ từ, thán từ và tình thái từ trong đoạn trích sau:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi yêu cuộc sống. Đôi lúc tôi đau khổ tới dữ dội, sâu sắc, tuyệt vọng, lấp đầy bởi muộn phiền; nhưng qua tất cả, tôi vẫn biết khá chắc chắn rằng được sống là một điều tuyệt diệu.
I like living. I have sometimes been wildly, despairingly, acutely miserable, racked with sorrow; but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên