The Soda Pop

Môn tiếng anh lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm (Trường THCS Đồng Nai)

HocTap321 chia sẻ Môn tiếng anh lớp 8: Khảo sát chất lượng đầu năm (Trường THCS Đồng Nai)

TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 8 

 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:(0.5pt)

1. A. heated      B. added       C. needed           D. liked

2. A. hair B.       house           C. hour                 D. happy

II. Choose the best option:(2.5pts)

1.You must drink ______________________water everyday.
A. a lot of          B. many          C. few          D. a little, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy lắng nghe lý trí, nếu không nó sẽ buộc bạn cảm thấy nó.
Hear reason, or she'll make you feel her.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên