Snack's 1967

Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 10 Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

BÀI 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỂ SỰ THAY ĐỔI

CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY

SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

 

I. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài 1. Hướng dẫn

a) Vẽ biểu dồ

- Tính toán, chuyển bảng số liệu sang %. Từ bảng số liệu % vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.

- Vẽ hai hình tròn, bán kính theo quy ước của SGK. Trong mỗi hình tròn, các nhóm cây được thể hiện bằng các hình quạt có kí hiệu khác nhau.

- Biểu đồ có tên và bảng chú giải thích hợp., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiến bộ trông cậy vào niềm tin rằng mọi thứ luôn có thể tốt đẹp hơn.
Progress depends upon the belief that things can always be better.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên