Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 10 Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

BÀI 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỂ SỰ THAY ĐỔI

CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY

SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

 

I. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài 1. Hướng dẫn

a) Vẽ biểu dồ

- Tính toán, chuyển bảng số liệu sang %. Từ bảng số liệu % vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.

- Vẽ hai hình tròn, bán kính theo quy ước của SGK. Trong mỗi hình tròn, các nhóm cây được thể hiện bằng các hình quạt có kí hiệu khác nhau.

- Biểu đồ có tên và bảng chú giải thích hợp., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ từ bỏ thứ gì hoặc ai mà bạn không thể đi hết một ngày mà không nghĩ về họ.
Don’t ever give up on something or someone that you can’t go a full day without thinking about.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên