pacman, rainbows, and roller s

Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Language Focus Trang 151 SGK. Viết lại các câu theo câu mẫu, chú ý đến chủ ngữ của câu.

UNIT 13: HOBBIES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Viết lại các câu theo câu mẫu, chú ý đến chủ ngữ của câu.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. It was the boy who visited his uncle last month.

2. It was my mother who bought me a present on my birthday.

3. It was Huong and Sandra who sang together at the party.

4. It was Nam’s father who got angry with him., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ mạnh.
A weak man in a corner is more dangerous than a strong man.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên