XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Language Focus Trang 151 SGK. Viết lại các câu theo câu mẫu, chú ý đến chủ ngữ của câu.

UNIT 13: HOBBIES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Viết lại các câu theo câu mẫu, chú ý đến chủ ngữ của câu.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. It was the boy who visited his uncle last month.

2. It was my mother who bought me a present on my birthday.

3. It was Huong and Sandra who sang together at the party.

4. It was Nam’s father who got angry with him., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngủ thì tốt, chết còn tốt hơn; nhưng dĩ nhiên, tốt nhất sẽ là chưa bao giờ sinh ra.
Sleep is good, death is better; but of course, the best thing would to have never been born at all.
Heinrich Heine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên