A. What are they doing? (Phần 1-6 trang 124-126 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 12: Sports and Pastimes


A. What are they doing? (Phần 1-6 trang 124-126 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and read.


(Nghe và đọc.)


A. What are they doing? (Phần 1-6 trang 124-126 SGK Tiếng Anh 6)

a) He's swimming. (Anh ấy đang bơi.)


b) They are playing badminton. (Họ đang chơi cầu lông.)


c) They are playing soccer. (Họ đang chơi bóng đá.)


d) She is skipping. (Chị ấy đang nhảy dây.)


e) They are plaving volleyball. (Họ đang chơi bóng chuyền.)


f) She is doing aerobics. (Chị ấy đang tập thể dục nhịp điệu.)


g) They are playing tennis. (Họ đang chơi quần vợt.), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu.
No one can develop freely in this world and find a full life without feeling understood by at least one person.
Paul Tournier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches