Ring ring

Lịch Sử 8 -Bài 23 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI .Sử 8 -Bài 23 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI .

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC :1. Kiến thức :Giúp hs củng cố , hệ thống hóa những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới .Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 1917-1945.2. Tư tưởng :Củng cố , nâng cao, tư tưởng , tình cảm cách mạng , chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính , tinh thần chống chiến tranh , chống chủ nghĩa phát xít , bảo vệ hòa bình thế giới .3. Về kỹ năng : giúp học sinh phát triển kỹ năng lập bảng thống kê , lựa chọn lịch sử tiêu biểu , tổng hợp, so sánh và hệ thống hóa sự kiện lịch sử .II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG

-Bản đồ thế giới hoặc bản đồ châu Âu, châu Á .-Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới .III. THỰC HIỆN BÀI GIẢNG :1. Hs hãy lập bảng thống kê những sự kiện lịch sử chính của lịch sử hiện đại từ năm 1917- 1945 theo mẫu:


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đạt được lý tưởng không phải là đạt được sự hoàn hảo trong suốt cuộc đời bạn, mà là tìm kiếm sự hoàn hảo.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên