Ring ring

Lịch Sử 8 -Bài 23 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI .Sử 8 -Bài 23 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI .

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC :1. Kiến thức :Giúp hs củng cố , hệ thống hóa những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới .Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 1917-1945.2. Tư tưởng :Củng cố , nâng cao, tư tưởng , tình cảm cách mạng , chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính , tinh thần chống chiến tranh , chống chủ nghĩa phát xít , bảo vệ hòa bình thế giới .3. Về kỹ năng : giúp học sinh phát triển kỹ năng lập bảng thống kê , lựa chọn lịch sử tiêu biểu , tổng hợp, so sánh và hệ thống hóa sự kiện lịch sử .II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG

-Bản đồ thế giới hoặc bản đồ châu Âu, châu Á .-Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới .III. THỰC HIỆN BÀI GIẢNG :1. Hs hãy lập bảng thống kê những sự kiện lịch sử chính của lịch sử hiện đại từ năm 1917- 1945 theo mẫu:


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn đến với nhau trong lúc khó khăn mới thật là tình bạn.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên