Duck hunt

A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 15: Countries


A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6)

- Tên tôi là Laura. Tôi đến từ Canada.


- Tên tôi là Marie. Tôi đến từ Pháp.


- Tên tôi là Lee. Tôi đến từ Trung Quốc.


- Tên tôi là John. Tôi đến từ Anh.


- Tên tôi là Yoko. Tôi đến từ Nhật Bản.


- Tên tôi là Susan. Tôi đến từ Anh.


- Tên tôi là Bruce. Tôi đến từ Úc., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật khó mà vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên