Old school Easter eggs.

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 139 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 139 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 139 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take turns to express and respond to opinions about the activities in the pictures.


(Hãy làm việc với bạn bên cạnh, nhìn vào bảng và những bức tranh sau.Lần lượt nêu ý kiến và đáp lại ý kiến về những hoạt động trong bức tranh).


Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 139 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


difficult                boring               delicious              interesting


entertaining         unhealthy          challenging          easy


amusing              time-consuming    fun                  dangerous


Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 139 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn.
Man thiên quá hải.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên