Old school Swatch Watches

Anh (chị) hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: ” Nhớ bản sương giăng … đất lạ hóa quê hương”
ĐỀ BÀI:  Anh (chị) hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên:


Nhớ bản sương giăng, nhớ đeo mây phủ

Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?


Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở


Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!


Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét


Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng


Như xuân đến chim rừng lông trở biếc


Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.


Array
Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc ( Tiếng hát con tàu )

 BÀI LÀM, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do, theo quan điểm siêu hình học của tôi, là quyền lực tự quyết trong một thực thể có tư duy. Nó đưa đến suy nghĩ, lựa chọn và sức mạnh.
Liberty, according to my metaphysics is a self
determining power in an intellectual agent. It implies thought and choice and power.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên