A. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 10: Staying Healthy


A. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


How do you feel? (Bạn cảm thấy thế nào?)


A. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6)

a) I'm hungry. (Tôi đói.)


b) I'm thirsty. (Tôi khát.)


c) We're full. (Chúng tôi no.)


d) I'm hot. (Tôi nóng.)


e) I'm cold. (Tôi lạnh.)


f) I'm tired. (Tôi mệt.), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.
Where there is unity there is always victory.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru