Ring ring

A. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 10: Staying Healthy


A. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


How do you feel? (Bạn cảm thấy thế nào?)


A. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6)

a) I'm hungry. (Tôi đói.)


b) I'm thirsty. (Tôi khát.)


c) We're full. (Chúng tôi no.)


d) I'm hot. (Tôi nóng.)


e) I'm cold. (Tôi lạnh.)


f) I'm tired. (Tôi mệt.), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.
We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên