Insane

A. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 10: Staying Healthy


A. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


How do you feel? (Bạn cảm thấy thế nào?)


A. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6)

a) I'm hungry. (Tôi đói.)


b) I'm thirsty. (Tôi khát.)


c) We're full. (Chúng tôi no.)


d) I'm hot. (Tôi nóng.)


e) I'm cold. (Tôi lạnh.)


f) I'm tired. (Tôi mệt.), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không thể điều khiển những gì xảy đến với mình, nhưng bạn có thể điều khiển thái độ đối với những gì xảy đến với mình, và như vậy, bạn sẽ chi phối sự ngẫu nhiên hơn là để nó chi phối bạn.
You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you.
Brian Tracy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên