Old school Swatch Watches

Bài 29 – Tiết 2 : Soạn bài Luyện tập lựa chọn trật tự từ trong câu – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để tất cả mọi người đều được dạy cách nói lên sự thật, cũng cần thiết tất cả đều học lắng nghe nó.
In order that all men may be taught to speak the truth, it is necessary that all likewise should learn to hear it.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên