Old school Swatch Watches

Lịch Sử 6 - Bài 2 7- NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938Lịch Sử 6 - Bài 2 7- NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

Lược đồ đường tiến quân của Lưu Hoằng Tháo

1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Hán như thế nào?-Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết ,Ngô Quyền kéo quân ra Bắc .-Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán- Năm 938, Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thủy sang xâm lược nước ta theo hướng sông Bạch Đằng .- Ngô Quyền kéo quân ra Bắc tiến vào thành Đại La , trị tội Kiều Công Tiển và chuẩn bị kháng chiến, bàn bạc với các tướng chủ động đón đánh quân xâm lược .Lịch Sử 6 - Bài 2 7- NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938Lịch Sử 6 - Bài 2 7- NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938Ghi chú


2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.-Cuối năm 938 vua Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy đạo quân thủy kéo vào nước ta , còn vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn tiếp ứng cho Hoằng Tháo.-Ngô Quyền cho các cọc gỗ nhọn đầu bịt sắt đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu , gần cửa biển , thành một trận địa cọc ngầm , có quân mai phục hai bên bờ-Ngô Quyền cho thuyền nhỏ ra nhử giặc,Lưu Hoằng Tháo thúc quân đuổi theo.-Nước triều rút , Ngô Quyền dốc toàn bộ lực lượng đánh quật trở lại , Lưu Hoằng Tháo tử trận- Vua Nam Hán nghe tin bại trận vội thu quân về nước.- Trận Bạch Đằng kết thúc hòan tòan thắng lợi.*Ý nghĩa:Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho đất nước.Lịch Sử 6 - Bài 2 7- NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938


Lịch Sử 6 - Bài 2 7- NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938


Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãi trong tâm tưởng.
The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên