XtGem Forum catalog

Chương II: Nhiệt học – Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 60
Chương II: Nhiệt học – Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 60


– Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

– Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau


Lưu ý: Chất lỏng bao giờ cũng phải đựng trong một bình chức bằng chất rắn. Khi được nung nóng thì cả bình chứa và chất lỏng trong bình đều nở ra. Do đó sự nở của chất lỏng mà chúng ta quan sát được trong thí nghiệm được gọi là sự nở biểu kiến, trong đó sự nở của bình không được tính đến. Tuy nhiên, ở trình độ lớp 6 không cần phân biệt sự nở biểu kiến và sự nở thật của chất lỏng.


Nguyên nhân của sự nở bất thường của nước là sự thay đổi cách sắp xếp của các phân tử nước thành những nhóm có tính chất ổn định khác nhau ở những nhiệt độ khác nhau,


Bài C1. Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích.


Hướng dẫn giải:


Mực nước dâng lên, vì nước nóng lên, nở ra.


Bài C2. Nếu sau đó ta đặ bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh? Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng?


Hướng dẫn giải:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tìm kiếm sự giúp đỡ ở người khác không phải là một dấu hiệu của yếu kém. Đó là một dấu hiệu của sức mạnh.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên