Snack's 1967

C. My favorite food (Phần 1-5 trang 112-113 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hoặc là búa hoặc là đe chứ bạn đừng ở giữa hai thứ đó.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên