The Soda Pop

C. My favorite food (Phần 1-5 trang 112-113 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn đang sống.
If you suffer, thank God! It is a sure sign that you are alive.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên