Old school Swatch Watches

C. My favorite food (Phần 1-5 trang 112-113 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên