XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC

Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Rượu etylic

1. Tính chất vật lí


Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C25OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


V là thể tích đo bằng ml hoặc lít.


2. Cấu tạo phân tử


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


3. Tính chất hóa học.


a) Phản ứng cháy, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giản dị là cái khó nhất trên đời này: đó là giới hạn tột cùng của từng trải và là nỗ lực cuối cùng của thiên tài.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên