XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC

Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Rượu etylic

1. Tính chất vật lí


Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C25OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


V là thể tích đo bằng ml hoặc lít.


2. Cấu tạo phân tử


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


3. Tính chất hóa học.


a) Phản ứng cháy, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu? Hơi phức tạp nhỉ, nhưng tôi có thể nói thế này với bạn... giây phút bạn sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc, tình yêu ở ngay đấy.
Love? It's kind of complicated, but I'll tell you this ... the second you're willing to make yourself miserable to make someone else happy, that's love right there.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên