CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC

Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Rượu etylic

1. Tính chất vật lí


Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C25OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


V là thể tích đo bằng ml hoặc lít.


2. Cấu tạo phân tử


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.RƯỢU ETYLIC Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4, 5 trang 139 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


3. Tính chất hóa học.


a) Phản ứng cháy, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người đời có năm điều bất hiếu: Lười biếng không chịu làm để nuôi cha mẹ là một bất hiếu; hay đánh bạc không trông nom nuôi cha mẹ là hai bất hiếu; tham của để riêng cho vợ không đoái hoài đến cha mẹ là ba bất hiếu; ham mê thanh sắc điếm nhục đến cha mẹ là bốn bất hiếu; hăng hái đánh nhau để điếm nhục đến cha mẹ là năm bất hiếu.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s