Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 (Test 2)
Bài tập trắc nghiệm Unit 12 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác các từ còn lại.1. a. game b. table c. late d. water
2. a. tennis b. soccer c. tent d. never
3. a. like b. listen c. time d. five
4. a. fly b. hungry c. usually d. early
5. a. stove b. go c. movie d. home

1d 2b 3b 4a 5cBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. .... does she go jogging?
a. How often b. How much c. How many d. How old
7. He walks .... school every day.
a. for b. of c. so d. (để trống)
8. She .... go to the market.
a. usually does not b. does usually not
c. does not usually d. usually not
9. She likes .... in the country.
a. live b. lives c. living d. is living
10. They often go walking .... the mountains.
a. in b. on c. at d. of

6a 7c 8c 9c 10aBài 3: Tìm lỗi sai.11. In the weekend, they often go to the movies
A B C D
12. They sometimes go to the movies, and not always.
A B C D
13. She usually helps her mom doing the housework.
A B C D
15. We are never late to school.
A B C D
15. We sometimes make a picnic in the park.
A B C D

11a 12d 13c 14c 15bBài 4: Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau.Rita Libby is from Canada, but she lives in Ho Chi Minh City. She
works in hospital. She has a car and usually drives to work. She leaves
home at eight and starts work at half past eoght. She likes her job, but
she like the weekends, too. On Saturdays, she plays tennis or goes swimming.
She sometimess goes jogging, too. On Sunday evenings, she always in a
restaurant with friend.
16. Where does Rita live?
a. In Canada b. In VietNam c. In American
17. What does she do?
a. She is a nurse. b. She is a doctor. c. No Information
18. When does she stat work?
a. At 7:30 b. At 8:15 c. At 8:30.
19. What is her favorite pastime?
a. Tennis b. Swimming c. No Information
20. She .... has dinner at home on Sundays.
a. always b. usually c. never

(No Information: chưa có thông tin)

16b 17c 18c 19c 20cCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 12 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không học sẽ trở thành vô học!
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967