XtGem Forum catalog

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 (Test 2)
Bài tập trắc nghiệm Unit 11 (Test 2)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.1. a. gram b. canteen c. sandwich d. chocolate
2. a. packet b. egg c. lecture d. lemon
3. a. dozen b. store c. orange d. sport
4. a. lunch b. tube c. hundred d. much
5. a. brown b. now c. bowl d. how

1d 2a 3a 4b 5cBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. A kilo of rice. What .... would you like?
a. anything b. something c. else d. (để trống)
7. What would you like .... breakfast?
a. for b. when c. to d. of
8. I .... beef. Beef is my favorite food.
a. like b. would like c. want d. would want
9. How much is this .... of cooking oil?
a. glass b. box c. bottle d. bar
10. He is having lunch .... the canteen.
a. in b. at c. on d. of

6c 7a 8a 9c 10aBài 3: Tìm lỗi sai.11. I’d like a sandwich and a glass lemon juice, please.
A B C D
12. How many is that packet of milk?
A B C D
13. Can you go to the store for I?
A B C D
14. How many oranges would he want?
A B C D
15. I like fried egg but my brother does.
A B C D

11d 12a 13d 14c 15dBài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).Hi! I’m Lan. I live in Ha Noi in Viet Nam. I work in a bookshop. I
usually have lunch at half past eleven. I’m in a vegetarian, so I don’t
eat meat. I love vegetables, all vegetables. They’re good for your health.
I don’t drink coffee. I don’t like it. But I drink a lot of tea.
Vegetarian (n): người ăn chay.
16. Lan works in a bookshop.
a. True b. False c. No information
17. She doesn’t usually have breakfast.
a. True b. False c. No information
18. Lan doesn’t eat meat.
a. True b. False c. No information
19. Vegetables are good for our health.
a. True b. False c. No information
20. Coffee is her favorite drink.
a. True b. False c. No information

16a 17c 18a 19a 20bCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 11 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kể nỗi đau của mình ra là làm cho nó nhẹ bớt.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên