Snack's 1967

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 (Test 2)
Bài tập trắc nghiệm Unit 11 (Test 2)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.1. a. gram b. canteen c. sandwich d. chocolate
2. a. packet b. egg c. lecture d. lemon
3. a. dozen b. store c. orange d. sport
4. a. lunch b. tube c. hundred d. much
5. a. brown b. now c. bowl d. how

1d 2a 3a 4b 5cBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. A kilo of rice. What .... would you like?
a. anything b. something c. else d. (để trống)
7. What would you like .... breakfast?
a. for b. when c. to d. of
8. I .... beef. Beef is my favorite food.
a. like b. would like c. want d. would want
9. How much is this .... of cooking oil?
a. glass b. box c. bottle d. bar
10. He is having lunch .... the canteen.
a. in b. at c. on d. of

6c 7a 8a 9c 10aBài 3: Tìm lỗi sai.11. I’d like a sandwich and a glass lemon juice, please.
A B C D
12. How many is that packet of milk?
A B C D
13. Can you go to the store for I?
A B C D
14. How many oranges would he want?
A B C D
15. I like fried egg but my brother does.
A B C D

11d 12a 13d 14c 15dBài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).Hi! I’m Lan. I live in Ha Noi in Viet Nam. I work in a bookshop. I
usually have lunch at half past eleven. I’m in a vegetarian, so I don’t
eat meat. I love vegetables, all vegetables. They’re good for your health.
I don’t drink coffee. I don’t like it. But I drink a lot of tea.
Vegetarian (n): người ăn chay.
16. Lan works in a bookshop.
a. True b. False c. No information
17. She doesn’t usually have breakfast.
a. True b. False c. No information
18. Lan doesn’t eat meat.
a. True b. False c. No information
19. Vegetables are good for our health.
a. True b. False c. No information
20. Coffee is her favorite drink.
a. True b. False c. No information

16a 17c 18a 19a 20bCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 11 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.
Have regular hours for work and play; make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by employing it well. Then youth will be delightful, old age will bring few regrets, and life will become a beautiful success.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên