XtGem Forum catalog

Unit 2: Cultural Diversity (Đa Dạng Văn Hóa)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cố gắng làm ai đó yêu bạn cũng khó như cố lựa chọn người để yêu.
Trying to make someone fall in love with you is about as pointless as trying to control who you fall in love with.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên