Teya Salat

Unit 2: Cultural Diversity (Đa Dạng Văn Hóa)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù một cuộc cách mạng có thành công hay thất bại, nó cũng đòi hỏi sự hy sinh của những con người có trái tim vĩ đại.
Whether a revolution succeeds or fails people of great hearts will always be sacrificed to it.
Heinrich Heine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên