XtGem Forum catalog

Unit 2 Clothing: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 2 clothing write lớp 9 đơn giản và dễ hiểu. Read the topic and the Outline A. Then read the passage. Now write a paragraph of 100 - 150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes.

UNIT 2: CLOTHING (QUẦN ÁO)

WRITE (VIẾT)

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have : (Đây là cách trình bày 1 ý kiến của một bên trong một bài tranh luận. Nó được sử dụng để thuyết phục người đọc tin hay làm 1 điều gì đó. Một bài tranh luận nên có :)


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên