Unit 2 Clothing: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 2 clothing write lớp 9 đơn giản và dễ hiểu. Read the topic and the Outline A. Then read the passage. Now write a paragraph of 100 - 150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes.

UNIT 2: CLOTHING (QUẦN ÁO)

WRITE (VIẾT)

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have : (Đây là cách trình bày 1 ý kiến của một bên trong một bài tranh luận. Nó được sử dụng để thuyết phục người đọc tin hay làm 1 điều gì đó. Một bài tranh luận nên có :)


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog