Old school Easter eggs.

Chương IV – Tiết 6 : Bài luyện tập 5 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 100, 101
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 100, 101


1. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học : CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất tao thành.

Hướng dẫn giải


C   +    O2  -> CO2


4P +  5O2   ->  2P2O5


2H2 + O2  -> 2H2O


4Al  + 3O2  -> 2Al2O3


Gọi tên :


+ CO2 : khí cacbonic ;


+ P2O5 : đi photpho pentaoxit ;, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn muốn trái tim người khác thuộc về mình, thì bạn phải mang trái tim mình ra trao đổi.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên