XtGem Forum catalog

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 (Test 2)
Bài tập trắc nghiệm Unit 10 (Test 2)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.1. a. carrot b. matter c. cabbage d. apple
2. a. tired b. drink c. like d. rice
3. a. soda b. potato c. cold d. lemonade
4. a. by b. hungry c. healthy d. thirsty
5. a. meat b. bread c. bean d. pea

1c 2b 3d 4a 5bBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. I’m .... . I want some bread.
a. hungry b. full c. tired d. thirsty
7. .... the matter, Minh?
a. What b. What’s c. How d. How’s
8. Tomatoes, lettuce and potatoes are .... .
a. fruits b. vegetable c. drinks d. flowers
9. There .... any noodles
a. is b. isn’t c. are d. aren’t
10. Don’t you like vegetable? Yes, I .... .
a. do b. don’t c. like d. don’t like

6a 7b 8b 9d 10aBài 3: Tìm lỗi sai.11. Would you want to go to the zoo with us?
A B C D
12. There are any oranges and some apples.
A B C D
13. What is there for drink?
A B C D
14. We have rice and vegetable in lunch.
A B C D
15. Milk and vegetables are my favor foods.
A B C D

11a 12b 13c 14d 15dBài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).Nam: How do you fee, Lan?
Lan: I’m cold and I am hungry.
Nam: What would you like?
Lan: I’d like a not drink and some noodles. What about you?
Nam: I’m not hungry. I’m thirsty. I’d like a cold drink. What about you,
Ba? Would you like a cold drink?
Ba: Yes. I’d like an apple juice.
16. Lan is cold and hungry.
a. True b. False c. No information
17. Lan wants some noodles and a cold drink.
a. True b. False c. No information
18. Nam is tired.
a. True b. False c. No information
19. Nam wants a cold drink.
a. True b. False c. No information
20. Ba likes apples.
a. True b. False c. No information

16a 17b 18c 19a 20cCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 10 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nắm quyền hành phải biết nhìn xa, trông rộng, lòng dạ ngay thẳng, điều độ khoan dung, biết thương dân, biết nắm thời cơ để khi cần thì thu hút được dân vào việc lớn.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên