Insane

Hoạt động thể thao (Go, Play) và How often
Go và Play


Hai động từ goplay thường được sử dụng để chỉ các hoạt động thể thao. Trong đó: • Play được dùng với tên các môn thể thao. Ví dụ:  play football/soccer: chơi bóng đá
  play tennis: chơi quần vợt
  play volleyball: chơi bóng chuyền
  ...
  - They are playing badminton.
  Họ đang chơi cầu lông.
  - We are playing table tennis.
  Chúng tôi đang chơi bóng bàn.


 • Go được dùng với các môn thể thao có cấu tạo dạng V-ing. Ví dụ:  go swimming: đi bơi
  go fishing: đi câu cá
  go jogging: chạy bộ
  ...
  - She goes fishing with her friends.
  Cô ấy đi câu cá với bạn bè.How often ...?


Chúng ta sử dụng câu hỏi với How often để hỏi xem sự việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nào.- How often do you go to the cinema?
Bao lâu bạn đi xem phim một lần?
- How often does he write to you?
Bao lâu anh ấy viết thư cho bạn một lần?

Trong câu trả lời câu hỏi trên, các em sử dụng các trạng từ (cụm trạng từ) tần suất.- How often do you go home? Bao lâu bạn về nhà một lần?
Once a month. Mỗi tháng một lần.
Every weekend. Mỗi ngày cuối tuần.

Để tìm hiểu thêm về các trạng từ (cụm trạng từ) tần suất, các em tham khảo ngữ pháp phần Trạng từ tần suất (Adverb of frequency).


Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 12 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giữa sự sai lầm và sự thực vô dụng không có nhiều khác biệt. Cũng giống như vàng không thể dùng sẽ chẳng khiến ai giàu có, kiến thức không thể áp dụng sẽ chẳng khiến ai thông thái hơn.
Between falsehood and useless truth there is little difference. As gold which he cannot spend will make no man rich, so knowledge which cannot apply will make no man wise.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên