Snack's 1967

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 (Test 1)
Bài tập trắc nghiệm Unit 10 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.1. a. apple b. orange c. juice d. banana
2. a. milk b. meat c. tea d. coffee
3. a. carrot b. tomato c. lettuce d. chicken
4. a. want b. thirsty c. cold d. favorite
5. a. rice b. meat c. orange d. bread

1c 2b 3d 4a 5cBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. .... do you feel, Lan?
a. What b. How c. Who d. When
7. What .... ?
a. you would like b. would you like c. you would want d. would you want.
8. Vegetables, milk nad fruits are .... food.
a. healthy b. favorite c. care d. danger
9. I’m tried. I’d like .... down.
a. sit b. sitting c. to sit d. to sitting
10. Tea, coffee and juice are .... .
a. foods b. fruits c. drinks d. vegetables

6b 7b 8a 9c 10cBài 3: Tìm lỗi sai.11. Would you like go to the movie theater with us?
A B C D
12. There are some chicken and some cabbages.
A B C D
13. There are seven tomatos on the table.
A B C D
14. She don’t like vegetables and fish.
A B C D
15. I like some orange juice and some noodles.
A B C D

11b 12b 13c 14a 15aBài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.Hi! My name is Thu. I’m in grade 6. My sister and I (16).... our
breakfast at school. She (17).... some noodles and a hot drink. I
(18) .... Bread and some milk. We don’t have lunch at school. We have
lunch at home. We have rice, chicken, cabbage and some apples. (19)....
lunch. Apple is my (20).... fruit.
16. a. eat b. eats c. want d. wants
17. a. like b. wants c. is liking d. is wanting
18. a. would like b. would like to c. would want d. would want to
19. a. in b. on c. at d. for
20. a. favor b. favorite c. health d. healthy

16a 17b 18a 19d 20bCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 10 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi linh hồn trải qua quá nhiều thống khổ, nó phát sinh lòng thích thú với sự bất hạnh.
When the soul suffers too much, it develops a taste for misfortune.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên