Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Listening Unit 10 Lớp 12 Trang 111

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 12 Endangered Species Listening trang 111 SGK. For a long time the image most people had of a gorilla was a dangerous-looking animal with big, bared teeth. But researchers studying gorillas show' a very different picture of mountain gorillas.

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo cặp, chọn câu trả lời tốt nhất.

Đáp án:

1.C             2.B               3.C

 

* Nghe và lặp lại:

Gorilla                            Sociable, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên