Ring ring

Listening Unit 16 Lớp 11 Trang 182

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Listening trang 182 SGK. Because it can be seen from the moon, because it is very long, because it was built a long time ago,...

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, xem tranh và trả lời các câu hỏi:

1. Em thấy gì trong tranh?

2. Em nghĩ nó ở đâu?

3. Em nghĩ nó được xây dựng khi nào?

While you listen

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù.
Tá đao sát nhân.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên