Ring ring

Listening Unit 16 Lớp 11 Trang 182

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Listening trang 182 SGK. Because it can be seen from the moon, because it is very long, because it was built a long time ago,...

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, xem tranh và trả lời các câu hỏi:

1. Em thấy gì trong tranh?

2. Em nghĩ nó ở đâu?

3. Em nghĩ nó được xây dựng khi nào?

While you listen

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi sống không phải nơi tôi thở, mà là nơi tôi yêu; Tôi chết không phải nơi tôi yêu, mà nơi tôi ở.
Not where I breathe, but where I love, I live; Not where I love, but where I am, I die.
Robert Southey
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên