Listening Unit 10 Lớp 12 Trang 111

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 12 Endangered Species Listening trang 111 SGK. For a long time the image most people had of a gorilla was a dangerous-looking animal with big, bared teeth. But researchers studying gorillas show' a very different picture of mountain gorillas.

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo cặp, chọn câu trả lời tốt nhất.

Đáp án:

1.C             2.B               3.C

 

* Nghe và lặp lại:

Gorilla                            Sociable, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một thoả hiệp không đẹp còn hơn một cuộc chiến.
A bad compromise is better than a good battle.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid