Teya Salat

Listening Unit 10 Lớp 12 Trang 111

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 12 Endangered Species Listening trang 111 SGK. For a long time the image most people had of a gorilla was a dangerous-looking animal with big, bared teeth. But researchers studying gorillas show' a very different picture of mountain gorillas.

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo cặp, chọn câu trả lời tốt nhất.

Đáp án:

1.C             2.B               3.C

 

* Nghe và lặp lại:

Gorilla                            Sociable, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói.
One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.
Will Durant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên