pacman, rainbows, and roller s

Unit 1: Back To School (Trở Lại Trường Học)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 1 Back To School (Trở Lại Trường Học). Trong bài này chúng ta sẽ học phần Friends và Name and Addresses. Về phần ngữ pháp chúng ta sẽ học cách sử dụng TOO.

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Friends Unit 1 Lớp 7 Trang 10

 Name and Addresses Unit 1 Lớp 7 Trang 15

 

 

ADDITIONS or AGREEMENTS (Phần thêm vào hay sự đồng ý)., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù sự khiêm tốn là đương nhiên đối với người lớn, nó không phải là đương nhiên đối với trẻ con. Khiêm tốn chỉ bắt đầu với nhận thức về Cái ác.
Although modesty is natural to man, it is not natural to children. Modesty only begins with the knowledge of evil.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên