pacman, rainbows, and roller s

Unit 1: Back To School (Trở Lại Trường Học)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 1 Back To School (Trở Lại Trường Học). Trong bài này chúng ta sẽ học phần Friends và Name and Addresses. Về phần ngữ pháp chúng ta sẽ học cách sử dụng TOO.

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Friends Unit 1 Lớp 7 Trang 10

 Name and Addresses Unit 1 Lớp 7 Trang 15

 

 

ADDITIONS or AGREEMENTS (Phần thêm vào hay sự đồng ý)., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên