XtGem Forum catalog

Writing Unit 16 Lớp 12 Trang 179

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 16 The Associantion Of Southeast Asian Nations Writing trang 179 SGK.

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo cặp / nhóm, các em đọc và hoàn thành bức thư giới thiệu về Vịnh Hạ Long băng cách điên vào cho trống các câu khuyết thiếu cho sẵn trong khung.

 Đáp án:

1. I would like to recommend to you a well-known place in Vietnam.

2. It is about 170 km from Hanoi.

3. The beach is an ideal place for swimmers.

4. People here are very friendly and hospitable.

5. I’m sure you will have a wonderful time here in Ha Long Bay., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy mơ những giấc mộng can trường và cao thượng, rồi giấc mộng của mi sẽ trở thành lời tiên tri.
Dream manfully and nobly, and thy dreams shall be prophets.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên