pacman, rainbows, and roller s

Writing Unit 16 Lớp 12 Trang 179

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 16 The Associantion Of Southeast Asian Nations Writing trang 179 SGK.

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo cặp / nhóm, các em đọc và hoàn thành bức thư giới thiệu về Vịnh Hạ Long băng cách điên vào cho trống các câu khuyết thiếu cho sẵn trong khung.

 Đáp án:

1. I would like to recommend to you a well-known place in Vietnam.

2. It is about 170 km from Hanoi.

3. The beach is an ideal place for swimmers.

4. People here are very friendly and hospitable.

5. I’m sure you will have a wonderful time here in Ha Long Bay., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính trị là một vùng đất của những hy vọng khiêm nhường và những đòi hỏi vừa phải đến đáng ngạc nhiên, nơi tất cả đều là người tốt miễn không phải là tội phạm, và tất cả đều là người khôn ngoan miễn không phải lố lăng.
Politics is a place of humble hopes and strangely modest requirements, where all are good who are not criminal and all are wise who are not ridiculously otherwise.
Frank Moore Colby
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên