Snack's 1967

Chương III – Tiết 3 : Tỉ khối của chất khí – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 các bài 1, 2, 3 – Trang 69
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 các bài 1, 2, 3 – Trang 69


1.

Có những khí sau: N2; O2; Cl2; CO; SO2.


Hãy cho biết:


a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần.


b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.


Hướng dẫn giải


a) Trong số các chất khí, khí hiđro nhẹ nhất. Tỉ khối của các khí đối với hiđro:


dN2/H2 = MN2/MH2 = 28/2 = 14, Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần;


dO2/H2 = MO2/MH2 = 32/2 = 16, Vậy O2 nặng hơn khí H2 16 lần;, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong mọi trường hợp, khẳng định rằng một người phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội vì anh ta tuyệt đối xấu xa cũng tương đương nói rằng xã hội tuyệt đối tốt đẹp, và thời nay chẳng ai có đầu óc bình thường lại tin vào điều đó.
To assert in any case that a man must be absolutely cut off from society because he is absolutely evil amounts to saying that society is absolutely good, and no
one in his right mind will believe this today.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên