XtGem Forum catalog

Chương III – Tiết 3 : Tỉ khối của chất khí – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 các bài 1, 2, 3 – Trang 69
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 các bài 1, 2, 3 – Trang 69


1.

Có những khí sau: N2; O2; Cl2; CO; SO2.


Hãy cho biết:


a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần.


b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.


Hướng dẫn giải


a) Trong số các chất khí, khí hiđro nhẹ nhất. Tỉ khối của các khí đối với hiđro:


dN2/H2 = MN2/MH2 = 28/2 = 14, Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần;


dO2/H2 = MO2/MH2 = 32/2 = 16, Vậy O2 nặng hơn khí H2 16 lần;, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại. Luận anh hùng chớ kể hơn thua.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên