pacman, rainbows, and roller s

Speaking Unit 6 Lớp 12 Trang 65

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Speaking trang 65 SGK. Theo cặp, HS nói ý kiến của mình về việc em thích làm ở cột A, và sử dụng các cụm từ cho sẵn ở cột B để giải thích.

UNIT 6: FUTURE JOBS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, HS tìm hai (hoặc hơn hai) ý ờ cột B phù hợp với moi nghề ở cột A.

Đáp án gợi ý.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mượn đường diệt Quắc, lợi dụng hòa hoãn địch để rồi quay lại tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho mình.
Giả đồ phạt Quắc.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên