Disneyland 1972 Love the old s

Speaking Unit 6 Lớp 12 Trang 65

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Speaking trang 65 SGK. Theo cặp, HS nói ý kiến của mình về việc em thích làm ở cột A, và sử dụng các cụm từ cho sẵn ở cột B để giải thích.

UNIT 6: FUTURE JOBS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, HS tìm hai (hoặc hơn hai) ý ờ cột B phù hợp với moi nghề ở cột A.

Đáp án gợi ý.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống tạo nên trật tự nhưng trật tự không thể tạo nên cuộc sống.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên