pacman, rainbows, and roller s

Language Focus Unit 10 Lớp 12 Trang 114

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 12 Endangered Species Language Focus trang 114 SGK. Điền vào chỗ trống trong câu với may / might và động từ thích hợp trong khung.

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Rhythm.

* Grammar:

Exercise 1. Điền vào chỗ trống trong câu với may / might và động từ thích hợp trong khung.

Đáp án.

2. may / might wake                  5. may / might slip

3. may / might bite                    6. may / might break

4. may / might need, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không có rắc rối là người đã bị loại khỏi cuộc chơi.
The man who has no problems is out of the game.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên