Old school Easter eggs.

Language Focus Unit 10 Lớp 12 Trang 114

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 12 Endangered Species Language Focus trang 114 SGK. Điền vào chỗ trống trong câu với may / might và động từ thích hợp trong khung.

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Rhythm.

* Grammar:

Exercise 1. Điền vào chỗ trống trong câu với may / might và động từ thích hợp trong khung.

Đáp án.

2. may / might wake                  5. may / might slip

3. may / might bite                    6. may / might break

4. may / might need, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.
It's what's in yourself that makes you happy or unhappy.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên