Teya Salat

Unit 1: Home Life (Cuộc Sống Gia Đình)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tư tưởng là gái điếm của tôi.
My ideas are my whores.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên