XtGem Forum catalog

Chương II. Bài 1. Glucozo – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 25 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  25  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Glucozơ và fructozơ


A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.


B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.


C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất.


D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.


Câu 2: Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?


A. Cu(OH)2;                                      B. Dung dịch AgNO3 trong NH3;


C. Na kim loại;                                  D. Nước brom., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc.
No man is happy who does not think himself so.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên