Disneyland 1972 Love the old s

Chương 6. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 119 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  trang  119 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Xác định kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, thì


A. Bán kính nguyên tử giảm dần.


B. Năng lượng ion hóa giảm dần.


C. tính khử giảm dần.


D. Khả năng tác dụng với nước giảm dần.


Câu 2: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ


A. Có kết tử trắng.


B. Có bọt khí thoát ra., , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.
Fear is the foundation of most governments.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên