Teya Salat

Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 104 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Tìm cấp số nhân có sau số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.

Hướng dẫn giải:


Giả sử có cấp số nhân: u1, u2, u3, u4, u5,u6.


Theo giả thiết ta có:


u1 + u2 + u3 + u4 + u5 = 31.     (1)


và        u2 + u3 + u4 + u5 + u6 = 62.        (2)


Nhân hai vế của (1) với q, ta được: q.u1 + q.u2 + q.u3 +q. u4 +q. u5 = 31.q


hay u2 + u3 + u4 + u5 + u6 = 31q


Suy ra 62 = 31.q hay q = 2., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà có ít còn hơn không có gì cả.
It is better to have a little than nothing.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên