Snack's 1967

Bài 5: Xác xuất của biến cố (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 74 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xét phương trình x2 + bx + 2 = 0. Tính xác suất sao cho:

a) Phương trình có nghiệm


b) Phương trình vô nghiệm.


c) Phương trình có nghiệm nguyên.


Hướng dẫn giải:


Không gian mẫu là Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Số kết quả có thế có thể có là 6 (hữu hạn); các kết quả đồng khả năng.


Ta có bảng:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói.
One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.
Will Durant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên