Old school Swatch Watches

Bài 5: Xác xuất của biến cố (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 74 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xét phương trình x2 + bx + 2 = 0. Tính xác suất sao cho:

a) Phương trình có nghiệm


b) Phương trình vô nghiệm.


c) Phương trình có nghiệm nguyên.


Hướng dẫn giải:


Không gian mẫu là Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Số kết quả có thế có thể có là 6 (hữu hạn); các kết quả đồng khả năng.


Ta có bảng:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên