80s toys - Atari. I still have

Bài 2: Giới hạn của hàm số (6,7)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không.
Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên