Polly po-cket

Bài 2: Giới hạn của hàm số (6,7)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một các kín đáo.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên